Bottero

Bottero

Diaphragm or sealing membrane of the cutting piston of Bottero tables